publications

ZHANG Da Zhong

Artist: ZHANG Da Zhong

Publication Date: November 2012

Price: HK$ 300

Page: 173

Dimensions: 25 x 30 cm

Enquire

Gianluca MINIACI

Artist: Gianluca MINIACI

Publication Date: December 2006

Price: HK$ 150

Page: 64

Dimensions: 30 x 23 cm

Enquire

LSR - Works by Li Shurui

Artist: LI Shurui

Publication Date: May 2010

Price: HK$ 300

Page: 150

Dimensions: 17 x 24 cm

Enquire