publications

JIA Juan Li

Artist: JIA Juan Li

Publication Date: June 2007

Price: HK$ 500

Page: 153

Dimensions: 28 x 28 cm

Enquire

ZHANG Da Zhong

Artist: ZHANG Da Zhong

Publication Date: November 2012

Price: HK$ 300

Page: 173

Dimensions: 25 x 30 cm

Enquire

Chan Yu

Artist: CHAN Yu

Publication Date: July 2008

Price: HK$ 100

Page: 67

Dimensions: 23 x 23 cm

Enquire