publications

LSR - Works by Li Shurui

Artist: LI Shurui

Publication Date: May 2010

Price: HK$ 300

Page: 150

Dimensions: 17 x 24 cm

Enquire

Chan Yu

Artist: CHAN Yu

Publication Date: July 2008

Price: HK$ 100

Page: 67

Dimensions: 23 x 23 cm

Enquire

Hutong Memories

Artist: ZHANG Guo Ning

Publication Date: October 2005

Price: HK$ 150

Page: 52

Dimensions: 26 x 21 cm

Enquire