publications

ZHANG Da Zhong

Artist: ZHANG Da Zhong

Publication Date: November 2012

Price: HK$ 300

Page: 173

Dimensions: 25 x 30 cm

Enquire

TSUI Tin Yun

Artist: TSUI Tin Yun

Publication Date: December 2005

Price: HK$ 250

Page: 78

Dimensions: 29 x 19 cm

Enquire

China, Circa 1968

Artist: ZHANG Da Zhong

Publication Date: October 2004

Price: HK$ 150

Page: 41

Dimensions: 26 x 21 cm

Enquire