Faces of China

Group Exhibition
07 Oct - 12 Oct 2006
Hong Kong

YAN Ya Ya, YU Han Xi, XIE Heng Xing, CHEN Wei